Публичная оферта и договор

Публичная оферта

Текущая редакция публичной оферты
Редакция публичной оферты, действовавшая до 1.02.2023

Редакция публичной оферты, действовавшая до 11.12.2022

Типовые договора

Шаблон типового договора в формате DOC

Веб-версия публичной офеты

 

Договір-оферта про постачання товару

від 1 лютого 2023 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЛИТ Дейта Системс»  (далі — Постачальник) щодо укладення Договору про постачання товару (далі — Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати товару, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Покупцем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) товару, який постачає Постачальник.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Постачальник зобов'язується постачати, а Покупець зобов'язується приймати і своєчасно оплачувати товар на умовах Договору в асортименті і кількості згідно специфікацій або рахунків-замовлень, які є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Гарантійний термін експлуатації товару виробництва фірми ICP DAS Co. Ltd. складає 12 місяців з моменту постачання, на інші товари гарантія не надається.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна товару визначається у рахунках-замовленнях, які є невід'ємною частиною Договору.

3.2. Оплата товару здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у рахунку-замовленні, в порядку 100% передплати протягом трьох банківських днів з моменту виставлення рахунку-замовлення, якщо інший порядок оплати не зазначений у рахунку-замовленні.

3.3. У випадку сплати на інший банківський рахунок Постачальника, окрім зазначеного у рахунку-замовленні, ціна товару збільшується на 480 грн. (у т.ч. ПДВ 80 грн.) для покриття комісії за обслуговування неактивного банківського рахунку, у випадку повернення коштів Покупцю із суми повернення вираховується 480 грн. для покриття вищевказаних витрат.

3.4. Отримана від Покупця передплата не підлягає поверненню, якщо Покупець в односторонньому порядку відмовляється від замовлення Товару, крім випадків, прямо передбачених цим Договором.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар постачається на умовах самостійного вивозу з офісу Постачальника за адресою, вказаною у рахунку-замовленні, що відповідає умовам EXW Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів «Інкотермс» (в редакції 2020 року).

4.2. Товар постачається в оригінальній упаковці і в комплектації, визначеній його виробником.

4.3. Моментом постачання вважається момент підписання Сторонами акту приймання-передачі чи видаткової накладної. Перевірка комплектації і упаковки товару здійснюється Покупцем у момент постачання.

4.4. За домовленістю Сторін для окремого рахунку-замовлення можуть бути встановлені інші умови постачання. Якщо такі умови передбачають використання служби доставки, то моментом постачання вважається момент передачі Постачальником товару такій службі для доставки за узгодженою з Покупцем адресою, підтвердженням факту постачання є накладна, видана такою службою доставки, а пункт 4.3 у такому випадку не застосовується.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов’язаний:

5.1.1. Поставити товар належної якості, що відповідає стандартам і технічній документації виробника.

5.1.2. Поставити товар у строк, що не перевищує 120 календарних днів від моменту отримання передоплати, якщо товар є в наявності на складі виробника, або у строк, що не перевищує 120 календарних днів від визначеної виробником дати виконання замовлення, якщо товару немає в наявності на складі виробника, про що Постачальник зобов’язаний сповістити Покупця.

5.1.3. Негайно сповістити Покупця у випадку неможливості своєчасного виконання замовлення.

5.1.4. Гарантувати працездатність товару відповідно до його технічних характеристик упродовж усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з порушенням умов зберігання чи експлуатації товару.

5.1.5. Виписати та подати для реєстрації податкові накладні/розрахунки коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних у строк, обумовлений нормами Податкового Кодексу України.

5.1.6. Виплатити Покупцеві за прострочення постачання або недопостачання товару неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ (у денному еквіваленті) від вартості недопоставленої продукції, за кожен день прострочення, але не більше 10% від вартості товару. Неустойка не виплачується у разі порушення Покупцем умов пункту 3.2 цього Договору.

5.2. Постачальник має право:

5.2.1. Відмовитись від постачання товару за рахунком-замовленням у випадку невиконання Покупцем вимог пункту 3.2 цього Договору. У такому випадку отримана від Покупця передплата за таким рахунком-замовленням повертається на поточний рахунок Покупця протягом трьох банківських днів.

5.2.2. Відмовитись від постачання окремого товару за рахунком-замовленням, якщо виробник товару не готовий поставити товар Постачальнику у термін, що забезпечує виконання вимог пункту 5.1.2 цього Договору. У такому випадку отримана від Покупця передплата за такий товар повертається на поточний рахунок Покупця протягом трьох банківських днів.

5.3. Покупець зобов’язаний:

5.3.1. Своєчасно, в порядку та на умовах, передбачених Договором, здійснити оплату послуг.

5.3.2. Підписати та подати на реєстрацію податкові розрахунки коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних у строк, обумовлений нормами Податкового Кодексу України.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. В односторонньому порядку відмовитись від замовлення у випадку порушення Постачальником вимог пункту 5.1.2 цього Договору та вимагати повернення передоплати за рахунком-замовленням  протягом 10 банківських днів з дати надсилання письмової вимоги Покупця.

5.4.2. У випадку порушення умов пункту 5.1.4 цього Договору вимагати від Постачальника протягом 60 календарних днів відновлення працездатності товару, а за неможливості цього — заміни на такий самий товар або, за узгодження з Покупцем, на аналогічний товар.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Договір набирає чинності з моменту акценту Оферти Покупцем і діє 1 (один) календарний рік.

6.2. Договір може бути розірваний у будь-який час за письмовою згодою Сторін.

6.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання свої зобов’язань та відповідальності за порушення його умов, які виникли під час строку його дії.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору  відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, пожежі, будь-які військові дії, страйки, зміни законодавства, які повністю або частково роблять неможливим виконання зобов'язань, інші обставини, які виникли і діяли незалежно від волі сторін, і які сторона не могла усунути доступними засобами. Наявність вищезгаданих обставин підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою. У разі існування вказаних вище обставин термін виконання зобов'язань збільшується на термін дії цих обставин.

7.3. Якщо обставини непереборної сили тривають понад 90 календарних днів, то Постачальник має право припинити дію цього Договору та повернути передплату на поточний рахунок Покупця.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути за даною Офертом чи Договором, Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом переговорів. У тому випадку, якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, обов’язковим є досудовий порядок врегулювання суперечки шляхом надсилання претензії відповідно до чинного законодавства.

8.2. Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоду під час досудового врегулювання, вирішуються відповідно до законодавства у суді за місцем розташування Постачальника.

8.3. Жодна з Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди на те іншої Сторони.

8.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010, Покупець дає згоду на обробку його персональних даних та/або гарантує наявність згоди на обробку персональних даних його працівників.

8.5. Постачальник підтверджує, що він має статус платника ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах.

8.6. Ця Оферта є чинною з дати, вказаної у ній. Всі попередні оферти втрачають чинність, починаючи з набуття чинності цією Офертою.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЛИТ Дейта Системс»
Юридична адреса: вул. Ярмоли, 4, кв. 65, м. Київ, 04116
Поштова адреса: вул. Польова, 21, офіс 323, м. Київ, 03056
Поточний рахунок UA413808050000000026006818205 в АТ «Райффайзен Банк», МФО 380805
Код ЄДРПОУ 16282845, ІПН 162828426597
Тел./факс: (044) 277-87-39
Електронна адреса: sale@holit.ua

ХОЛИТ Дэйта Системс, корпоративный сайт © 2024
All Rights Reserved HOLIT Data Systems Ltd. - Design by HOLIT